عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیرخدمت
(شناسه زیر خدمت)
نوع خدمت شناسنامه خدمت راهنمای استفاده از خدمت                       لینک صفحه دریافت خدمت                                      سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت نظرسنجی آمار و اطلاعات شماره تماس و نام واحد پاسخگو

ارائه مجوزهای صنعت نفت
(13032212000)

صدور مجوز گازرسانی برای متقاضیان عمده بالای ده هزار متر مکعب
(13032212100)
الکترونیک

17062266102

برگزاری جشنواره بین المللی پویانمایی تهران الکترونیک

021-88958778

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی الکترونیک

88971363

17062266101

برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی الکترونیک

021-88729793

17062266104

برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان الکترونیک

021-88971288

17062266106

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان الکترونیک

021-88971288

17022268101

تولید پویانمایی(انیمیشن) کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-401

17022268102

تولید تئاتر کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-401

17022268100

تولید فیلم(سینمایی، مستند، کوتاه)کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-401

17022268103

تولید موسیقی کودکان و نوجوانان الکترونیک

021-84014-401

17022268104

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان الکترونیک

84014-401

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی الکترونیک

021-88085832

17062269101

صدور گواهی ثبت طرح اسباب بازی الکترونیک

021-88085832

17062269102

صدور مجوز تولید اسباب بازی الکترونیک

021-88085832
شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی راهنمای دیجیتال کاربران سایت پست الکترونیک تلفن

17022265102

خدمات دولت الکترونیک

021-88971369

17062266102

خدمات دولت الکترونیک

021-88958778

17062266103

خدمات دولت الکترونیک

88971363

17062266101

خدمات دولت الکترونیک

021-88729793

17062266104

خدمات دولت الکترونیک

021-88971288

17022268104

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان الکترونیک

84014-401

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی الکترونیک

021-88085832
شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی راهنمای دیجیتال کاربران سایت پست الکترونیک تلفن

17022265102

سایر خدمات الکترونیک

021-88971369

17062266102

سایر خدمات الکترونیک

021-88958778

17062266103

سایر خدمات الکترونیک

88971363

17062266101

سایر خدمات الکترونیک

021-88729793

17062266104

سایر خدمات الکترونیک

021-88971288

17022268104

سایر خدمات الکترونیک

84014-401

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی الکترونیک

021-88085832